Flag of Palestine Presidents of Palestine

List of Palestinian leaders, presidents and heads of state of Palestine.